Hänsyn är ledordet

Boverkets forskning tyder på att varken tama eller vilda däggdjur verkar störas av vindkraftverk. Det ligger nära till hands att tro att den mänskliga aktiviteten kring ett vindkraftverk stör mer än själva anläggningen i sig.

Inom FORSCA vill vi lära oss mer om den miljö som finns i de områden där vi planerar vår investering.  Därför tar vi aktiv del av de studier som görs inom natur- och djurliv. Vi gör också egna inventeringar och undersökningar på våra områden. Att ta så mycket hänsyn som möjligt är en självklarhet.

Fåglar
Det finns en potentiell risk för att fåglar kolliderar med torn och rotorblad. Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval har dock visat att fåglar generellt sett har bättre färgsyn än människor. De ser vindkraftverken under dygnets alla timmar. Det innebär att majoriteten av fåglarna undviker vindkraftverken och ändrar sin flygriktning redan på långt håll.

Under sommaren 2011 har vi genomfört en fågelinventering av bland annat kungsörn och våtmarksfåglar i de aktuella områdena. Det finns inte några kända häckningsplatser för kungsörn och områdena är art- och individfattiga när det gäller våtmarksfåglar. Fördjupade inventeringar kan komma att genomföras.

Rennäring
Båda vindparkerna ligger inom riksintresse för rennäring. I dialog med de samebyar som bedriver rennäring i området kommer vi att utreda hur renskötseln bedrivs idag. Vi kommer att titta på de konsekvenser vindbruk kan få, både fysiskt och socialt.

Kommentarer inaktiverade.