Frågor och svar

Varför satsar Fred.Olsen Renewables på vindkraft i Sverige?
Fred.Olsen Renewables har arbetat med vindkraft sedan mitten på 90-talet där elproduktionen idag i huvudsak sker i Skottland men etableringar finns även i Norge och i Sverige.
Sverige är en intressant marknad, inte minst sedan Sverige
och Norge nu har ett gemensamt elcertifikatsystem.
Läs mer om Fred.Olsen Renewables under Om FORSCA i menyn ovan.

Varför satsar SCA på vindkraft i Sverige?
På SCAs marker blåser det bra vilket skapar goda möjligheter att med vindkraft fylla på elnäten med förnybar energi och trygga elförsörjningen till SCAs industrier.
Läs mer om SCA under Om FORSCA i menyn ovan..

Hur mycket energi kan ett vindkraftverk producera?
Elproduktionen från ett modernt vindkraftverk ligger på ca 8 000 – 10 000 MWh varje normalår i ett bra vindläge vilket motsvarar hushållsel i 1 600-2 000 villor. Ju högre vindkraftverken är, desto mer el produceras.

Hur mycket kan vindkraft påverka utsläppen av koldioxid?
Varje producerad MWh el från ett vindkraftverk minskar utsläppen koldioxid från elen producerad i ett kolkraftverk med 850 kg. Det innebär att ett vindkraftverk kan minska utsläppen med 6 800 – 8 500 ton koldioxid per år.

Hur går tillståndsprocessen till?
Att bygga en vindpark är en lång process. Hänsyn ska bland annat tas till närboende, naturvård, friluftsliv, kulturmiljöer och rennäring.
Först sker samråd med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, allmänhet och intresseorganisationer för att få veta om området är lämpligt att bygga på eller inte.
Sedan är det Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som beslutar om tillstånd. Energimarknadsinspektionen ger tillstånd att bygga och använda en starkströmsledning och kommunen beslutar om bygglov.
De tillstånd som ges brukar innehålla flera villkor. Det kan handla om att ljudet från anläggningen inte får överstiga en viss nivå samt att kontrollprogram ska finnas och följas.

På vilket sätt utreder FORSCA hur satsningen kan minimera påverkan på människor och miljö?
Vi genomför omfattande utrednings- och fältarbete inom flera olika områden. Påverkan på människor studeras bland annat genom kartläggning av buller och skuggor. Djur och natur studeras bland annat genom kulturmiljöinventering, naturinventering, fladdermusinventering, örn- och fågelinventering, våtmarksinventering och studie av övriga vattenmiljöer. Dessutom förs en dialog med rennäringen om påverkan och möjliga åtgärder för att minska denna. Vi tittar även på hur byggandet av transportvägar och elanslutningar kan ske på bästa möjliga sätt.

Hur höga blir vindkraftverken?
Vi ansöker om en maximal totalhöjd på vindkraftverken på 210 meter (räknat till toppen på rotorbladet när det står som högst).

Hur resonerar FORSCA kring bygdepeng?
För FORSCA är det viktigt att bidra till utvecklingen av det kringliggande samhället, därför har vi en policy om vindbonus. Projekt som främjar bygdens utveckling kan söka bidrag från vindbonusen. Vindbonusen motsvarar 0,2 % av vindparkens bruttointäkt.

Blir vindparkerna inhägnade?
Under byggtiden är områdena byggarbetsplatser där vi måste följa Arbetsmiljöverkets regler och förordningar. Det innebär att obehöriga inte får vistas på de delar av områdena där byggnation pågår.
När vindparkerna tagits i drift kommer de att vara öppna för friluftsliv och rekreation. Dock att besökare inom området måste vara medveten om eventuella risker.

Vad innebär vindparkerna för älgjakten?
Jakten kommer att kunna fortsätta. Eventuellt kan det bli vissa störningar under själva byggfasen. Dels för att det är folk i farten som kan påverka älgen. Dels för att det är olämpligt att jaga allt för nära byggplatsen. Byggnationen kommer att ske etappvis, hela området kommer inte att tas i anspråk på samtidigt. När vindparken är färdig så kan jakten fortsätta, förvisso i en annan miljö men det kommer ändå att vara 400 – 1000 meter mellan vindkraftverken, samtidigt som vägnätet förbättras.

Hur mycket blåser det när det är kallt och energin verkligen behövs?
Det blåser som mest på vintern när behovet av el är som störst. Vindkraftverken genererar endast el när det blåser och den resursen kan vi inte styra över.
Sverige har mycket goda möjligheter för vindkraft då vi har gott om reglerbar vattenkraft som kan användas när det inte blåser.

Hur många arbetstillfällen innebär FORSCAs satsning?
Under uppbyggnadsfasen räknar vi att investeringen genererar ca 2 000 årsarbeten under 4-5 år, varav ca 500 skapas inom 300 km från vindparken.
När vindparken är i drift skapas det arbetstillfällen. Studier från vindparken i Havsnäs visar att det behövs ca 0,25 årsarbeten per vindkraftverk vilket här räknat på att 152 vindkraftverk byggs skapar upp till 30-talet årsarbeten.
FORSCA:s ambition är att om möjligt anlita lokala
leverantörer och entreprenörer..

Kommentarer inaktiverade.