2014-10-08 Ansökan om tillstånd för kraftledning till vindparkerna Fängsjön och Storsjöhöjden

FORSCA har i tidigt skede ställt frågan till E.ON Elnät om elanslutning av vindparkerna Fängsjön och Storsjöhöjden. E.ON Elnät har hänvisat möjlig anslutning till överliggande elnät via luftburen kraftledning för anslutning i Svenska Kraftnäts befintliga stamnätsstation i Betåsen.

För att överföra el till anvisad anslutningspunkt krävs tillstånd, sk. koncession, för kraftledningar från vindparkerna. Tillståndet prövas av Energimarknadsinspektionen enligt ellagen (1997:857).

Samråden för ledningarna har nu hållits av E.ON Elnät i två etapper.

Inledningsvis hölls samråd för ett antal alternativa stråk för att i senare samråd identifiera möjliga ledningssträckningar inom dessa stråk baserat på inkomna synpunkter samt fördjupade områdesstudier.

Detta resulterade i att några stråk kunde avfärdas som mindre lämpliga för ledningsbyggnation men även att det tillkom ett antal sträckningar som inte varit föremål för tidigare utredning.

FORSCA har tidigare förordat ledningssträcka utanför vindpark Fängsjön, för att tillgodose riksintresse vindbruk samt vindparkens optimeringsmöjligheter. Utifrån inkomna synpunkter i samråden har FORSCA ändrat uppfattning och förordar nu dragning genom vindpark Fängsjön.

E.ON Elnät sammanställer nu tillståndsansökan jämte bilagor och ansökan för ledningen planeras lämnas in till Energimarknadsinspektionen under oktober 2014.

Läs alla nyheter i vårt Arkiv.

Kommentarer inaktiverade.